Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów

Przedmiotem zastawu rejestrowego jest najczęściej mienie ruchome Zastawcy (np. samochody lub maszyny), bądź prawa zbywalne (np. papiery wartościowe). Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być jedynie rzeczy posiadające jakąkolwiek wartość majątkową, która może stanowić zabezpieczenie wierzytelności (czyli długu) w przypadku realizacji zastawu.

Zastaw to jedno z tzw. ograniczonych praw rzeczowych.

Zastawcą - jest podmiot (dłużnik), którego mienie ruchome znajduje się w Zastawie Rejestrów.

Zastawnikiem - natomiast jest podmiot (wierzyciel), który przyjmuje w zastaw mienie ruchome zastawcy w celu zabezpieczenia swojej wierzytelności.

Odpis z Rejestru Zastawów pobiera się zwykle w celu ustalenia czy określony przedmiot obciążony jest zastawem rejestrowym.

Wyróżniamy trzy rodzaje odpisów z Rejestru Zastawów:

Na każdym odpisie z rejestru zostaje umieszczona informacja o toczeniu się postępowania o zmianę wpisu lub wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy lub informacje takie jak:

Wypełniając wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Zastawów (DW-4) w pierwszych rubrykach formularza należy uwzględnić dane wnioskującego (osoby lub firmy), na wniosek której ma zostać wydany odpis, takie jak: nazwisko/nazwa firmy podmiotu, adres podmiotu, oraz numer PESEL lub REGON. Następnie należy wpisać numer pozycji rejestru ustalony uprzednio za pomocą wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w Rejestrze Zastawów (DW-1), wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w Rejestrze Zastawów (DW-2) lub wniosku o podanie numeru pozycji Rejestru Zastawów (DW-3). We wniosku należy również zaznaczyć rodzaj odpisu (aktualny, pełny lub skrócony).

Forma pisemna jest jedyną formą w której udzielane są wszystkie informacje. Wydawane odpisy i zaświadczenia posiadają moc dokumentów wydawanych przez sąd.